top of page

VOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
1.1 Laan Equipment (KvK 84048395) en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel, zijn gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid als: "wij", "ons" en leverancier.
1.2 Onder "Wederpartij" en/of "opdrachtgever" wordt verstaan iedere (rechts)persoon aan wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede de persoon die aanbiedingen aan ons richt en degene die ons een opdracht geeft, dan wel de persoon met wie wij een overeenkomst aangaan, en voorts iedere persoon met wie wij een rechtsbetrekking hebben en behalve die persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam(en).


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachtovereenkomsten (gericht op de uitvoering van werkzaamheden door ons) alsmede op alle door ons verrichte rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en diensten, alsmede door ons verkochte diensten , inclusief alle precontractuele situaties alsmede in de toekomst met ons aan te gaan rechtsverhoudingen betreffende o.a. de verkoop van (tweedehands) machines, (bedrijfs)voertuigen, onderdelen en accessoires, het uitvoeren van reparaties , onderhouds- en andere werkzaamheden aan de producten en/of machines en/of voertuigen en aanverwante diensten.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd blijken te zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2.4 In geval van strijd tussen de inhoud van de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van de overeenkomst van toepassing.
2.5 Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.


Artikel 3: Conclusie
3.1 De overeenkomst komt, voor zover van toepassing binnen de door ons gestelde termijn, tot stand op het moment van ontvangst door ons van een schriftelijke aanvaarding van een aanbod. Indien de wederpartij een aanbieding doet en/of een opdracht geeft, op het moment dat wij de aanbieding en/of de opdracht schriftelijk hebben goedgekeurd en bevestigd of wanneer wij met de uitvoering van de opdracht zijn begonnen.
3.2 Indien de wederpartij het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, komt de overeenkomst eerst tot stand nadat wij deze schriftelijk hebben goedgekeurd en bevestigd. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet schriftelijk door ons is bevestigd en goedgekeurd, komt de overeenkomst nog niet tot stand.
3.3 Na totstandkoming van de overeenkomst gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen en/of toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk door onze medewerkers, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen, zijn niet bindend, tenzij deze door ons schriftelijk aan de wederpartij zijn bevestigd.
3.4 Bestellingen geplaatst via tussenpersonen, waaronder agenten, vertegenwoordigers of wederverkopers, zijn pas rechtsgeldig nadat wij deze schriftelijk hebben bevestigd. Mondelinge afspraken en bedingen zijn eerst bindend nadat deze door ons schriftelijk zijn bevestigd door bevoegde personen.

Artikel 4: Annulering
4.1 Bij annulering door de wederpartij zijn wij gerechtigd een gedeelte van de aanbetaling gelijk aan 10% van de verkoopprijs met een minimum van € 1.500,- per object in te houden en niet terug te betalen, onverminderd het ons recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de gemaakte kosten (waaronder leverings-, opslag-, verzekerings- en opslagkosten) hoger zijn dan het aanbetalingsbedrag.


Artikel 5: Garantie, uitsluiting van aansprakelijkheid
5.1 Gebruikte machines, voertuigen en onderdelen worden verkocht zonder enige vorm van garantie en in een staat zoals deze door de wederpartij op de website of op de verkooplocatie wordt gezien en door de wederpartij is goedgekeurd. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele verborgen of zichtbare gebreken.  Deze uitsluiting van aansprakelijkheid omvat mede aansprakelijkheid voor gevolgschade en geheel of gedeeltelijk verlies van de verkochte zaak als gevolg van het effect van verborgen gebreken aanwezig op het moment van levering, bijvoorbeeld voor een grote mechanische schade of verwoestende brand als gevolg van een relatief klein verborgen gebrek zoals een minimaal lekkende brandstoftoevoer.  Op gebruikte machines, voertuigen en/of onderdelen wordt alleen garantie gegeven indien en voor zover specifiek vermeld in de koopovereenkomst.
5.2 Indien de wederpartij een beroep doet op de door ons in de betreffende koopovereenkomst verstrekte garantie of een beroep doet, zullen wij de garantie of klacht beoordelen en zo nodig afwikkelen met inachtneming van hetgeen dienaangaande in de overeenkomst is bepaald. Garantieaanspraken en aanspraken in verband met door de wederpartij gestelde non-conformiteit kunnen niet aan derden worden overgedragen. Alle garantieaanvragen of klachten moeten worden ingediend bij info@laanequipment.com.
5.3 Alle rechten en aanspraken van de wederpartij in verband met gebreken aan de verkochte zaak vervallen indien zij niet binnen twee maanden na de bekendmaking van die gebreken en in ieder geval drie maanden na levering van de verkochte zaak een rechtsvordering instelt.  


Artikel 6: Machine- en voertuighistorie
6.1 Bij het aanbevelen van Artikelen baseren wij ons in het algemeen op eventuele informatie van derden en op de uiterlijke staat van de Artikelen. In principe controleren wij deze door derden aan ons verstrekte gegevens niet op juistheid en doen wij geen (technisch) onderzoek. Zo nemen wij geen contact op met dealers om te informeren naar de onderhoudshistorie van een machine en demonteren wij geen onderdelen om de staat van een machine te onderzoeken.  De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan fouten of kennelijke vergissingen in de door ons op basis daarvan (op onze website) verstrekte informatie.
6.2 De wederpartij heeft het recht om uit eigen beweging te trachten de bovengenoemde gegevens van machine(s) en voertuig(en) te achterhalen. Desgewenst verlenen wij hierbij onze medewerking. De kosten van dit onderzoek komen voor rekening van de wederpartij.

 

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud
7.1 Levering vindt plaats onder eigendomsvoorbehoud. De eigendom van de producten en/of machines en/of voertuigen gaat, niettegenstaande de feitelijke levering, eerst op de wederpartij over nadat deze alle vorderingen van ons ter zake van de tegenprestatie voor de door ons geleverde of te leveren producten heeft voldaan. aan de wederpartij uit hoofde van de overeenkomst, dan wel enige soortgelijke overeenkomst, dan wel uit hoofde van een dergelijke overeenkomst ten behoeve van de wederpartij verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming dergelijke overeenkomsten.


Artikel 8: Ontbinding
8.1 Indien de wederpartij enige (betalings)verplichting voortvloeiende uit enige met ons gesloten overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk nakomt, ondanks een aanmaning met daarin een redelijke termijn, alsmede in geval van opschorting van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement, onder curatelestelling of liquidatie van het bedrijf van de wederpartij, zijn wij gerechtigd zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overeenkomst of een gedeelte daarvan te ontbinden, waarbij de gehele aanbetaling bij wijze van annuleringskosten worden ingehouden en niet terugbetaald, onverminderd ons recht om aanvullende schadevergoeding te vorderen indien de gemaakte kosten (inclusief leverings-, opslag-, verzekerings- en opslagkosten) het aanbetalingsbedrag overschrijden.
8.2 In gevallen waarin het vorige artikel (nog) geen grond biedt voor ontbinding van een overeenkomst of een onderdeel daarvan, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of een onderdeel daarvan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden tot het moment waarop de goederen en /of de desbetreffende diensten aan de wederpartij zijn geleverd.  Als wij van dit recht gebruik maken, zijn wij hiervoor geen vergoeding aan de wederpartij verschuldigd en zijn wij om deze reden niet gehouden tot het betalen van enige schadevergoeding aan de wederpartij.

Artikel 9: Opschorting en retentierecht
9.1 Wij zijn gerechtigd onze prestatie (ook toekomstige deelleveringen) op te schorten indien de wederpartij één of meer van zijn verplichtingen niet nakomt of indien ter kennis gekomen omstandigheden ons goede grond geven te vrezen dat de wederpartij zijn verplichtingen niet zal nakomen. verplichtingen, behalve voor zover dwingende bepalingen ons dit verbieden.
9.2 Wij zijn gerechtigd het retentierecht uit te oefenen op alle goederen van de wederpartij waarop de uitvoering van de overeenkomst betrekking heeft en die wij in het kader van de overeenkomst feitelijk in ons bezit hebben, indien de wederpartij niet voldoet aan de verplichtingen die verband houden met de uitvoering van de overeenkomst, of andere met de wederpartij gesloten overeenkomsten, geheel of gedeeltelijk.
9.3 Wij zijn gerechtigd alle schade (inclusief renteverlies) die wij hebben geleden en de kosten die wij hebben moeten maken in verband met de zorg met betrekking tot de zaken die wij daadwerkelijk onder ons hebben (waaronder begrepen opslagkosten).

Artikel 10: Verkoop met inruil
10.1 Indien bij verkoop van een machine en/of voertuig in ruil voor een machine en/of voertuig de wederpartij de in te ruilen machine en/of voertuig vooruitlopend op levering blijft gebruiken, is de wederpartij verplicht zorgvuldig na de machine en/of het voertuig.
10.2 De in te ruilen machine en/of voertuig wordt eerst ons eigendom op het moment dat wij daadwerkelijk de beschikking krijgen over deze machine en/of voertuig.
10.3 De in te ruilen machine en/of voertuig dient vrij te zijn van financiering en verplichtingen jegens derden.
10.4 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dienen door de Wederpartij aan Ons verkochte/geruilde goederen compleet, in goede staat en vrij van verborgen gebreken te zijn.
10.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zullen alle documenten die betrekking hebben op de machine en/of het voertuig aan Ons worden overhandigd op het moment dat de machine en/of het voertuig ons eigendom wordt.
10.6 Tijdens het gebruik als bedoeld in lid 1 van dit artikel berust het risico voor de machine en/of het voertuig bij de wederpartij en alle kosten, in het bijzonder die van onderhoud en eventuele schade, door welke oorzaak dan ook, daaronder begrepen van verlies, inclusief het niet (of niet) kunnen overleggen van het geldige volledige kentekenbewijs en eventuele andere officiële documenten, komen voor rekening van de wederpartij.
10.7 Indien naar onze mening de in te ruilen machine en/of voertuig niet meer in dezelfde staat verkeert als ten tijde van het sluiten van de overeenkomst op het moment dat wij daadwerkelijk over die machine en/of voertuig beschikken, gerechtigd de inruil te weigeren en betaling van de overeengekomen koopprijs van de in te ruilen machine en/of voertuig te vorderen, dan wel de in te ruilen machine en/of voertuig te herwaarderen en met de waarde op dat moment rekening te houden.
10.8 Indien de in te ruilen machine en/of het voertuig naar ons oordeel gebreken vertoont die pas na de feitelijke terbeschikkingstelling van de machine en/of het voertuig konden worden ontdekt, maar die naar objectieve maatstaven al aanwezig waren op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst is de wederpartij gehouden de hieruit voortvloeiende schade aan ons te vergoeden. Onder schade wordt verstaan een vermindering van de taxatiewaarde.


Artikel 11: Overmacht
11.1 Indien overmacht de uitvoering van de overeenkomst vertraagt of verhindert, zijn wij gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, zonder dat dit voor de wederpartij enige aanspraak op schadevergoeding geeft.
11.2 Onder overmacht onzerzijds wordt mede verstaan elke buiten onze schuld ontstane omstandigheid waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd. Dergelijke omstandigheden die overmacht opleveren, zijn in ieder geval van toepassing: - indien de productie of levering van een bepaalde zaak wordt gestaakt; - indien wij aan de wederpartij een nog in te ruilen machine en/of voertuig hebben verkocht en deze machine en/of voertuig door omstandigheden waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn niet aan de wederpartij geleverd kan worden; - verlies, beschadiging en/of vertraging tijdens en door transport, extreem ziekteverzuim van personeel, handelingen/maatregelen bij de douane waaronder (tijdelijke) sluiting van bepaalde geografische gebieden, brand, diefstal en andere ernstige storingen in ons bedrijf of bij onze leverancier ( s).
11.3 Indien de fabrikant, importeur of leverancier wijzigingen of (constructie)wijzigingen aan een product aanbrengt, behouden wij ons het recht voor het gewijzigde product te leveren, mits het gewijzigde product tenminste de normale gebruikseigenschappen heeft als het originele product, alsmede de bijzondere gebruikseigenschappen, indien en voor zover schriftelijk tussen ons en de wederpartij overeengekomen.

Artikel 12: Aansprakelijkheid
12.1 Behouden opzet van bewuste roekeloosheid van ons van onze leidinggevendenleiding ondergeschikten is onze aansprakelijkheid uitgesloten, begonnen van die vordering is gebaseerd op een met gesloten ons overeenkomst, onrechtmatige daad van ontstaan.
12.2 Ingeval wij aansprakelijk zijn voor schade, is onze aansprakelijkheid rossen beperkt tot schade aan zaken van personen en deze zich tot deze bedrijfsschade van andere gevolgen, omvattende derving van inkomsten en kosten in verband met de huur van vervangende _cc781905- 5cde-3194-bb3b-136bad5cf58d_machines en/of voertuigen.
12.3 Ingeval wij aansprakelijk zijn voor schade, is onze a voortzettingsbeperking tot de prijs waarvoor de wederpartij het product heeft gekocht, dan wel tot een bedrag dat door de wederpartij voor de opdracht is betaald, ontworpen tot maximaal de dagwaarde van het betreffende voertuig.
12.4 Wij zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door werkzaamheden welke niet behoren tot onze normale werkzaamheden en door ons bij wijze van service op uitdrukkelijk verzoek van de wederpartij worden verricht. Deze werkzaamheden geschieden voor rekening en risico van de wederpartij. Wij zijn evenmin aansprakelijk voor het voortbestaan van verliezen in kostenloze veroorzaakt.

Artikel 13: Afwijkende bedingen
13.1. 13.1. Voor het overige deze algemene voorwaarden hun procedures.

Artikel 14: Verwerking gegevens
14.1 De gegevens van de wederpartij worden door ons verwerkt. Tevens zijn wij ontworpen deze gegevens aan derden ter beschikking stellen. Voor zover het de verwerking van persoonsgegevens betreft, zijn dat verwerkingen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Aan de hand van deze verwerking kunnen wij de overeenkomst uitvoeren, de garantieverplichtingen jegens de wederpartij, optimale service voorzien, de wederpartij vooraf voorzien van productinformatie en van aangepaste aanbiedingen. Indien het de verwerking van persoonsgegevens betreft ten behoeve van direct mailing wordt het samenhang door de wederpartij bij ons aangetekende verzet gehonoreerd.
14.2 De wederpartij is van mening op de hoogte dat door ons verkochte machines en voertuigen uitgerust (kunnen) zijn met softwaresystemen, die informatie over het voertuig opslaan. De wederpartij vrijwaart Laan Equipment van enige aansprakelijkheid hieromtrent.

Artikel 15: Sancties
15.1 De wederpartij overeenkomst de bij Laan Equipment gekochte goederen niet te weder verkopen aan partijen die zijn opgenomen op de EU-sanctielijsten en/of de OFAC Listated Nationals And Block Specially Persons List (SDN).

Artikel 16: Toepasselijk recht, feitelijke rechter en forumkeuze
16.1 De bepalingen van het Weens Koopverdrag zijn niet van toepassing, evenmin als toekomstige internationale regeling inzake koop van roerende zaken, waarvan de werking door partijen kan worden uitgesloten.
16.2 Op alle met ons gesloten overeenkomsten en alle (overige) rechtsbetrekkingen tussen ons en de wederpartij, is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 Alle vorderingende uit van samenhangende met de overeenkomst worden, voor het uitvoeren van niet tegen verzetten, definitief aan het beginnen in het onsarrondissement van vestigingsplaats.

bottom of page