top of page

LEVERINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
1.1 Laan Equipment (KvK 84048395) en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel, zijn gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid als: "wij", "ons" en leverancier.
1.2 Onder "Wederpartij" en/of "opdrachtgever" wordt verstaan iedere (rechts)persoon aan wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede de persoon die aanbiedingen aan ons richt en degene die ons een opdracht geeft, dan wel de persoon met wie wij een overeenkomst aangaan, en voorts iedere persoon met wie wij een rechtsbetrekking hebben en behalve die persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam(en).


Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachtovereenkomsten (gericht op de uitvoering van werkzaamheden door ons) alsmede op alle door ons verrichte rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en diensten, alsmede door ons verkochte diensten , inclusief alle precontractuele situaties alsmede in de toekomst met ons aan te gaan rechtsverhoudingen betreffende o.a. de verkoop van (tweedehands) machines, (bedrijfs)voertuigen, onderdelen en accessoires, het uitvoeren van reparaties , onderhouds- en andere werkzaamheden aan de producten en/of machines en/of voertuigen en aanverwante diensten.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd blijken te zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2.4 In geval van strijd tussen de inhoud van de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van de overeenkomst van toepassing.
2.5 Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om in andere gevallen stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

Artikel 3: Levertijd, levering, risico
3.1 Levertijden worden in onderling overleg vastgesteld, doch de door ons opgegeven levertijden en/of levertijden zijn nimmer te beschouwen als fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.2 Indien de overschrijding van de levertijd niet te wijten is aan onze schuld, kan de wederpartij nimmer aanspraak maken op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst. Indien wij voor de uitvoering van een overeenkomst met de wederpartij een derde, zoals een vervoerder, inschakelen, zijn wij niet aansprakelijk voor schade van de wederpartij in verband met tekortkomingen van deze derde.
3.3 Indien levering inclusief transport en/of verzending plaatsvindt, geschiedt dat transport en/of verzending voor rekening en risico van de wederpartij. Dit houdt in dat alle kosten in verband met dit transport voor rekening van de wederpartij komen en dat de wederpartij het risico van verlies, beschadiging en niet tijdige levering van de gekochte zaken draagt alsmede het risico dat bureaus (onvoorziene) kosten in rekening brengen bij verband met dit transport zoals kosten van controle van de zending door de douane.  Wij sluiten uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid uit voor eventuele schade ontstaan tijdens het laden en transporteren van door ons te vervoeren en/of te vervoeren goederen, indien deze schade verband houdt met het niet goed vastzetten van de lading en/of overschrijding van de maximale aslasten en massa van het bij dat vervoer gebruikte materieel en/of overschrijding van de bij het vervoer en/of zending toegestane afmetingen.
3.4 Indien wij op verzoek van de wederpartij zorg dragen voor de verzending van de goederen of indien de overeengekomen pariteit van de ICC INCOTERMS deze zorg aan ons oplegt, is het tijdstip, de wijze van verzending en de verzendroute naar onze keuze. Wij sluiten alleen een transportverzekering af indien dit uitdrukkelijk schriftelijk met de wederpartij is overeengekomen; alle hieraan verbonden kosten komen voor rekening van laatstgenoemde.
3.5 De wederpartij dient minimaal 2 werkdagen voordat het object wordt opgehaald schriftelijk te melden of hij een transportverzekering wenst af te sluiten.
3.6 Levering vindt plaats vanaf ons kantoor.
3.7 Indien de wederpartij de zaken niet binnen de overeengekomen termijn in ontvangst neemt of ons niet in de gelegenheid stelt de zaken af te leveren, is hij direct in verzuim en worden de zaken voor rekening en risico van de wederpartij opgeslagen. Indien de wederpartij weigert de zaken binnen de door ons gestelde termijn af te nemen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden en over de zaken te beschikken op een door ons te bepalen wijze, zonder gehouden te zijn tot betaling schade. Wij hebben het recht om onze vordering op de opbrengst te verhalen.
3.8 Het risico van de verkochte producten, machines en voertuigen gaat op het moment van levering van ons over op de wederpartij. Bij verkoop van een voertuig is de wederpartij verplicht het voertuig vanaf het moment van aflevering te verzekeren.
3.9 Alle gekochte producten en diensten dienen in zijn geheel afgekocht te worden, een aanbetaling kan niet gebruikt worden om een gedeelte van een bestelling te betalen. Deelleveringen zijn alleen mogelijk door middel van een schriftelijke bevestigde wijziging in de bestelling.
3.10 Machines en voertuigen worden in principe verkocht zonder kenteken en documentatie. De wederpartij dient zelf te beoordelen of de door ons aanwezige of te verstrekken kenteken-, machine-, voertuig- en exportdocumentatie voldoende is voor import of registratie in het land van bestemming. Wij zijn hiervoor op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk.
3.11 Indien wij niet in het bezit zijn van door de wederpartij verlangde kenteken-, machine-, voertuig- en/of exportdocumentatie en wij er wel op vertrouwen deze documentatie te verkrijgen, zullen wij een indicatieve datum van ontvangst aangeven, waaraan geen enkel recht kan worden ontleend door de andere partij. Indien de wederpartij een machine of voertuig van ons heeft gekocht en deze in gebruik wil nemen voordat alle documentatie voorhanden is, komt dit geheel voor risico van de wederpartij en kan eventuele daaruit voortvloeiende schade niet op de leverancier worden verhaald. De (na)levering van de betreffende documentatie is louter een inspanningsverbintenis van de leverancier.

 

bottom of page