top of page

FINANCILE EN BETALINGSVOORWAARDEN

Artikel 1: Definities
1.1 Laan Equipment (KvK 84048395) en de aan haar gelieerde werkmaatschappijen, alsmede haar rechtsopvolgers onder algemene titel, zijn gebruiker van deze Algemene Voorwaarden en zullen hierna worden aangeduid als: "wij", "ons" en leverancier.
1.2 Onder "Wederpartij" en/of "opdrachtgever" wordt verstaan iedere (rechts)persoon aan wie wij onze aanbiedingen richten, alsmede de persoon die aanbiedingen aan ons richt en degene die ons een opdracht geeft, dan wel de persoon met wie wij een overeenkomst aangaan, en voorts iedere persoon met wie wij een rechtsbetrekking hebben en behalve die persoon, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam(en).

Artikel 2: Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen, overeenkomsten, opdrachtovereenkomsten (gericht op de uitvoering van werkzaamheden door ons) alsmede op alle door ons verrichte rechtshandelingen, leveringen, werkzaamheden en diensten, alsmede door ons verkochte diensten , inclusief alle precontractuele situaties alsmede in de toekomst met ons aan te gaan rechtsverhoudingen betreffende o.a. de verkoop van (tweedehands) machines, (bedrijfs)voertuigen, onderdelen en accessoires, het uitvoeren van reparaties , onderhouds- en andere werkzaamheden aan de producten en/of machines en/of voertuigen en aanverwante diensten.
2.2 Afwijkingen van en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden ons slechts indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.
2.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd blijken te zijn met de wet, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden onverminderd van kracht.
2.4 In geval van strijd tussen de inhoud van de tussen de wederpartij en ons gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, zijn de bepalingen van de overeenkomst van toepassing.
2.5 Indien wij niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangen, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat wij op enigerlei wijze het recht zouden verliezen om stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen in andere gevallen.

Artikel 3: Aanbiedingen
3.1 Al onze aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten, in welk geval het aanbod na deze termijn vervalt.
3.2 Door ons na het aanbod gemaakte wijzigingen en/of toezeggingen, zowel mondeling als schriftelijk, gelden als een nieuw aanbod, in welk geval het eerdere aanbod komt te vervallen.
3.3 Indien een aanvaarding door de wederpartij afwijkt van het aanbod, geldt dit als een nieuw aanbod van de wederpartij en als een verwerping van ons gehele aanbod, ook al is er slechts op ondergeschikte punten een afwijking.


Artikel 4: Prijzen
4.1 De door ons opgegeven prijzen zijn nettoprijzen en zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen van overheidswege en/of heffingen van derden (waaronder banktransactiekosten) op de verkoop en/of levering en/of uitvoering van de overeenkomst en zijn gebaseerd op levering af ons kantoor, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.2 De door ons opgegeven prijzen zijn in Euro's of in een andere door ons overeengekomen valuta; eventuele koersverschillen zijn voor risico van de wederpartij, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
4.3 Bij overschrijding van de betalingstermijn in artikel 5.1 behouden wij ons het recht voor eventuele koersverschillen door middel van een evenredige prijsverhoging in rekening te brengen. 5.4 Wij behouden ons het recht voor een evenredige prijsverhoging aan de wederpartij in rekening te brengen, indien zich na de totstandkoming van de overeenkomst een al dan niet voorziene verhoging van één of meer prijsbepalende factoren en/of wettelijke heffingen, waaronder begrepen lonen, premies , materialen, (transport)tarieven (van derden) en koerswijzigingen.
4.5 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, zijn leveringskosten, servicekosten en kosten voor verzending ed nimmer bij onze prijs inbegrepen.
4.6 Prijsverhogingen als gevolg van aanvullingen en/of wijzigingen in de overeenkomst komen voor rekening van de wederpartij.
4.7 Kosten, gemaakt doordat de wederpartij de uitvoering van de overeenkomst niet mogelijk heeft gemaakt en/of doordat zich omstandigheden voordoen die aan de wederpartij kunnen worden toegerekend en waardoor wij kosten hebben gemaakt, komen voor rekening van ons aan de andere partij.
4.8 Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in de teksten van drukwerk, (online) advertenties en/of andere vormen van marketinguitingen.

Artikel 5: Betaling
5.1 De wederpartij is gehouden alle facturen vóór de aflevering van de betreffende zaken dan wel voor de uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden/diensten te voldoen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Wij zullen de betreffende goederen niet eerder leveren of de betreffende werkzaamheden en/of diensten verrichten dan na volledige betaling van alle facturen. Alle facturen dienen uiterlijk 8 dagen na het sluiten van de overeenkomst door de wederpartij te zijn voldaan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Verrekening met vorderingen van de wederpartij op ons is niet toegestaan.
5.2 Wij hebben echter de mogelijkheid om uitstel van betaling goed te keuren. Daarbij zijn wij gerechtigd de overeengekomen korting te laten vervallen, van de wederpartij met terugwerkende kracht 2% rente per maand over het openstaande bedrag te vorderen en van de wederpartij € 35,00 aan opslagkosten per machine of voertuig per dag. Daarnaast behouden wij ons te allen tijde het recht voor de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden.
5.3 De Wederpartij is verplicht een aanbetaling te doen van tenminste 10% van de bruto verkoopwaarde van de Objecten, met een minimum van € 1.500,- per Onderwerp, of een ander door Ons in de overeenkomst of een bijlage daarbij vast te stellen bedrag , binnen twee dagen na het sluiten van het contract. Bij niet (tijdige) betaling zijn wij gerechtigd de nakoming van onze verplichtingen op te schorten.
5.4 Indien de in artikel 5.3 bedoelde aanbetaling niet binnen twee dagen door ons is ontvangen, zijn wij gerechtigd de overeenkomst of een gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden.
5.5 Indien de wederpartij een object voor eigen rekening en risico buiten de Europese Unie wil exporteren, dient de wederpartij voor aflevering van het object een borgsom te hebben betaald, welke borg wordt gerestitueerd nadat het object is geëxporteerd (en aangetekend ) correct elektronisch. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen geldt een borgsom van het bedrag aan Nederlandse BTW per object.
5.6 Indien de wederpartij in vreemde valuta niet (tijdig) betaalt binnen de termijn(en) genoemd in artikel 5.1 of 5.3, behouden wij ons het recht voor eventuele koersschommelingen ten opzichte van de euro aan de wederpartij door te berekenen.
5.7 Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare vorderingen uit hoofde van de overeenkomst die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een andere vordering.
5.8 Laan Equipment en/of haar groepsmaatschappijen, voor wie wij met betrekking tot het bepaalde in dit artikel als gevolmachtigde optreden, zijn te allen tijde bevoegd tot verrekening van al hetgeen wij, zowel afzonderlijk als gezamenlijk, te vorderen en/of aan de wederpartij verschuldigd zijn tegen al hetgeen de wederpartij van en/of aan ons te vorderen heeft, dan wel ter zake van die (een of meer) vordering(en) een opschortingsrecht in te roepen. Laan Equipment, haar groepsmaatschappijen en de Wederpartij komen overeen dat het recht op verrekening is verlengd en dat wederkerigheid voor verrekening derhalve niet nodig is.
5.9 In geval van (verzoek tot) liquidatie, insolventie, faillissement of surseance van betaling van de wederpartij zijn de vorderingen van de wederpartij, uit welke hoofde dan ook (waaronder die van de in artikel 5.8 genoemde partijen), onmiddellijk opeisbaar .
5.10 Contante betalingen kunnen alleen worden gedaan met inachtneming van de wettelijke vereisten en op vertoon van een geldig identiteitsbewijs. Daarbij geldt het door ons afgegeven betalingsbewijs als enig geldig betalingsbewijs.

 

bottom of page